Легализиране на документи и признаване на квалификации на украински граждани

legalisation

09.07.2022

Легализиране

Легализирането представлява удостоверяване на автентичността на документите, които са Ви издадени от органите на Вашата държава. Тъй като има споразумение между България и Украйна, за легализирането на документи, издадени от органите на Украйна се изисква само официален превод на документа Ви и заверка на подписа на преводача от нотариус.

Признаване на образователни квалификации

За признаване на завършено средно образование (7.-12. клас) или на професионална квалификация, придобита в училище, трябва да подадете заявление в Регионалното управление на образованието (РУО) по Вашето местоживеене. За признаване на завършено начално или основно образование (1.-6. клас) заявлението се подава до училището, където Вие или детето Ви ще продължи обучението си. Нужни са Ви следните документи:

1. заявление по образец;

2. легализиран оригинал на документ за училищно образование и/или професионална квалификация;

3. легализиран оригинал на документ, в който се посочва какви права Ви дава документът Ви за училищно образование и/ или професионална квалификация за продължаване на образованието, в случаите когато това не е написано в дипломата Ви;

4. ако признаването е за дете, което иска да продължи обучението си в гимназията, е нужен легализиран оригинал на справка за изучаваните учебни предмети с броя учебни часове и поставените оценки, ако не са написани в документа за училищно образование;

5. оригинал на превод на български език на документите;

6. оригинал или копие, заверено от нотариус, на документ за последния завършен клас в българско училище, ако Вие или детето ви сте завършили такъв преди да учите извън България;

7. оригинал на документ за платена държавна такса – за документи, подадени в РУО.

Такси

Държавната такса за признаване на завършен етап на училищно обучение е 25 лв.

Ако искате да Ви бъдат признати степен на образование и професионална квалификация, придобита в училище, таксата е 35 лв.

Ако признаването на документи се иска от деца под 16 години включително, не се плаща такса.

Колко време ще отнеме?

Срокът за издаване на решение от комисията към РУО е 1 месец.

Признаване на диплома за висше образование

За признаване на диплома за висше образование процедурата зависи от целите на признаването. При всеки случай, трябва да легализирате дипломата си.

  • Ако искате да продължите образованието си - трябва да се обърнете към ректора на съответното висше учебно заведение, в което желаете да кандидатствате.
  • Ако искате да упражнявате нерегулирана професия (например - IT специалист, козметик, фризьор) - трябва да се обърнете към работодателя си. Ако той иска допълнително удостоверение, трябва да се обърнете към Националния център за информация и документация (НАЦИД).

НАЦИД

Адрес: бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А, гр. София

Имейл: nacid@nacid.bg

  • Ако признаването е за упражняване на регулирана професия  -  трябва да се обърнете към съответния отговорен орган за съответната професия. Списък на регулираните професии в България можете да намерите на този линк.

Признаване на професионални квалификации

Признаването на професионални квалификации зависи от това дали професията Ви е регулирана, или не.

Ако Вашата професия е нерегулирана, няма нужда от признаване. Работодателят Ви може да поиска удостоверение от НАЦИД, но не е задължително.

Регулирани са тези професии, които са особено важни за обществото и поради това държавата по-строго контролира кой и как упражнява професията. За тях изрично се изисква притежаване на диплома или на друго свидетелство за образование.

Ако Вашата попада в списъка с регулирани професии, признаването става съгласно специфичните изисквания за тази професия, които се определят от различни органи по различен ред. Всяка професия е сама за себе си.

 

Източник на снимката - CANVA Pro