Записване на деца в училище

Enrolling_kids_in_school_in_Bulgaria.jpg

Последно обновен на 25/08/2019

Търсещите закрила и бежанците в България имат право да запишат децата си на училище безплатно. Всъщност България задължава родителите и настойницице да запишат децата си на училище.

Крайни срокове за записване

Достъпът до образователната система не може да бъде отлаган за повече от 3 месеца от датата, на която сте подали молбата за закрила на Вашето дете. В изключителни случаи този период може да бъде по-дълъг. Ако подадете молба за закрила на детето си в началото на лятната ваканция, то може да започне училище в началото на новата учебна година.

Децата, търсещи закрила или получили закрила в България, могат да се запишат в училище през цялата учебна година, но не по-късно от 30 дни преди края на втория учебен срок.

Ето датите за края на втората половина на учебната година през 2021 г .:

 • От 1-ви до 3-ти клас: 31 май 2021 г.
 • От 4 до 6 клас: 14 юни 2021 г.
 • От 5 до 6 клас в така наречените спортни училища: 30 юни 2021 г.
 • От 7 до 11 клас: 30 юни 2021 г.
 • 12 клас: 14 май 2021 г.

Датите за края на текущата година и годишните ваканции са достъпни на уеб страницата на Министерството на образованието.

Как да се запиша

Хората под 18 години не могат да се запишат в училище сами. Те могат да направят това чрез родителите или законните си представители.

Процедурата варира в зависимост от това дали детето има сертификат или друго доказателство за предишно образование.

Деца без доказателство за предишно образование

Ако вашето дете няма доказателства, че е ходило на училищe, като родител или законен представител посетете регионалното управление по образование и подайте заявление за записване до началника на отдела.

В рамките на 7 работни дни началникът на регионалното управление по образование ще насочи детето към училище.Кое училище зависи от това къде живее детето и вашите желания.

В рамките на 7 работни дни директорът на това училище ще назначи комисия, която ще проведе интервю с детето. Те ще решат в кой клас следва да се запише детето. Комисията ще задава въпроси по предметите, които детето е изучавало в страната си на произход и в кой клас е било.

Регионалното управление по образованито ще осигури преводач за това интервю.

В рамките на 7 работни дни следва да станат ясно резултатите от интервюто. След това, до 3 работни дни, директорът на училището ще издаде заповед, в която се посочва приемането на Вашето дете в подходящ клас.

Ако вашето дете попадa във възрастовите групи от 1 до 4 клас, то ще бъде записано в съответния клас без интервю.

Деца със сертификат или друго доказателство за предишно образование

Ако детето Ви има доказателства за предишно образование, не е необходимо да минава през интервю. Доказателството обаче трябва да бъде признато от съответното регионално управление по образованието в България.

За да бъдат признати, Вие като родител или законен представител трябва да представите оригиналите на следните документи:

Тези документи трябва да бъдат преведени на български език от официален преводач. Търсещите закрила и бежанците са освободени от изискването да легализират документите или да ги удостоверят чрез апостил.

Трябва да изпратите или оригиналните документи, или тeхните нотариално заверена копия. Те биха могли да бъдат легализирани и от училището, което ги е издало.

 

 • Формуляр за кандидатстване. Можете да го изтеглите тук или да получите хартиена версия в регионалното управление по образованието, когато отидете там за консултация. Формулярът за кандидатстване е на български език.
 • Документ, доказващ училищното образование. Това може да бъде диплома или друго удостоверение.
 • Документ, в който се посочва какви права дава документът, доказващ училищното образование, ако тази информация не е спомената в документа, доказващ училищно образование. Можете да получите този документ от училището или друга институция, която отговаря за издаването на такъв документ във вашата страна на произход.
 • справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки по предметите изучавани в предишното училище на детето, ако детето желае да продължи образованието си от 8 до 10 клас или от 10 до 12 клас. Може да получите този документ от училището или друга институция, която отговаря за издаването му във страна на произход на детето.
 • Платежен документ, който доказва, че сте платили необходимата такса, когато документите трябва да бъдат подадени в регионалното управление по образование, а не директно в училището. Това е обикновен документ, който получавате от банката, когато плащате таксата. Таксата е 25 или 35 лева, в зависимост от документа.
 • Директорът на училището може да ви поиска допълнителни документи.

   

  Подаване на документите

  Ако детето ще бъде записано в 1-ви до 6-ти клас, подайте документите в училището, в което ще бъде записано.

  Когато детето се записва в 5 клас, документите, доказващи завършването на 4 клас, се подават в регионалното управление по образованиетo.

  Ако детето ще бъде записано от 7 до 12 клас, подайте документите в регионалното управление по образованието.

  Кой може да помогне

  Ако живеете в приемателен център за търсещи закрила, можете да потърсите помощ от социалните работници от Държавната агенция за бежанците или от неправителствени организации.

  Ако не живеете в приемателен център, можете да потърсите помощ от:

  Център за интеграция на бежанци и мигранти "Св. Анна"

  Информационният и интеграционен център на БЧК

  Съвет на жените бежанки