خدمات برای زنان

اگر شما یک پناهجوی زن هستید و به کمک نیاز دارید، در اینجا می‌توانید نام و مشخصات تماس با سازمان‌های ارائه دهنده خدمات در بلغارستان پیدا کنید.

خدمات زنان

خدمات کودکان

شماره‌های اضطراری