Continuous residence permit for extraordinary reasons as an alternative to international protection for Ukrainians

Photo by Magdalena Miteva

Уредба на процедурата по продължително пребиваване по извънредни причини

В Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) е уредена възможност за получаване на еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване по извънредни причини по смисъла на чл. 24, ал. 7 от ЗЧРБ, във връзка с § 1, т. 7 от ДР на ЗЧРБ (наричано за краткост - продължително пребиваване по извънредни причини). За разлика от общата процедура за получаване на разрешение за продължително пребиваване, процедурата за получаване на продължително пребиваване по извънредни причини, разкрива съществени различия. Последната процедура е облекчена, а най-съществената й разлика с общата такава, е че не се налага предварително кандидатът да излезе от територията на Република България за получаване на виза тип „Д“, която е задължително приложение към заявлението за продължително пребиваване по общата процедура (при общата процедура едно от задължителните изисквания е към заявлението да е приложена и виза тип „Д“, за която заявителят следва да е кандидатствал, по правило, от страната си на произход и едва след като е получил такава, да е влязъл с нея на територията на Република България и да я представи като приложение към общото заявление за продължително пребиваване). Освен тази основна разлика се открояват още три разлики между двете процедури, а именно:

 • процедурата за получаване на продължително пребиваване по извънредни причини има ограничен обхват - субектите, които могат да се възползват от нея са:  членовете на семейството на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ чужденец и на членовете на семейството на български гражданин, а именно техен съпруг или низходящ гражданин на трета страна. Не всеки низходящ обаче попада в обхвата на процедурата, а само деца на чужденеца и на неговия съпруг/съпруга, включително осиновените, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак и деца, включително осиновените, на чужденеца, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак, когато той притежава родителските права и децата се намират на негова издръжка;
 • при процедурата за получаване на продължително пребиваване по извънредни причини заявителят следва да приложи и документи относно наличието на извънредни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ. Дефиниция на понятието "извънредни обстоятелства" се съдържа в § 1, т. 7 ДР на ЗЧРБ и това са: стихийни и природни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и обстоятелства, довели до прилагането на неотложна медицинска помощ, както и други събития, настъпили не по волята на чужденеца, които той не е могъл да предвиди или предотврати. Изброяването не е изчерпателно, като извънредни обстоятелства могат да бъдат посочени още – световни пандемии  (напр. пандемията COVID19), войната в Украйна, граждански войни и т.н. Извънредното обстоятелство следва е в причинна връзка с възпрепятстването на кандидата да отиде в страната си на произход и да кандидатства за виза тип „Д“, както и да обоснове последното в нарочен документ. По мое мнение, към момента, войната в Украйна е ноторен факт и не следва да се доказва с допълнителни документи и обяснения;
 • полученото еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване не може да бъде продължавано и е със срок на валидност една година.

Необходими документи за получаване на продължително пребиваване по извънредни причини за украински граждани

 • заявление по образец;
 • копие на валиден към датата на подаването на заявлението украински паспорт;
 • доказателство, че украинският гражданин попада в обхвата на процедурата (напр. удостоверение за сключен граждански брак с български гражданин);
 • документ за платена държавна такса в размер на 10 лева;
 • доказателства за осигурено жилище (не е нужно украинският гражданин да притежава такова респ. да представи доказателства за наемно правоотношение, достатъчно би било някой да декларира, че ще му осигурява жилище за периода на пребиваването – напр. съпругът му);
 • задължителна медицинска застраховка на територията на Република България за срока на пребиваването – максимум една година;
 • доказателства за достатъчни средства за издръжка в размер (не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България);
 • свидетелство за съдимост (единствено в хипотезата, че кандидатът е роден на територията на Република България може да получи от страната, в останалите случаи, следва да получи такова от украинските власти);
 • документи относно наличието на извънредни обстоятелства.

Ползи от процедурата – възможност за узаконяване престоя на украинските граждани

Най-общо този вид процедура може да бъде използвана за узаконяване престоя на нелегално пребиваващи в страната украински граждани, които са субекти на процедурата (напр. членове на семейство на български граждани – украински граждани с изтекло право на безвизов престой). Безспорно е, че всеки украински гражданин може да подаде молба за закрила по Закона за убежището и бежанците поради войната в Украйна. Понастоящем обаче със Заповед на председателя на ДАБ е преграден достъпът на бежанците от Украйна до международната закрила. Временната закрила се предоставя със срок до февруари 2023г. Процедурата за продължително пребиваване по извънредни причини се откроява с едно съществено предимство – бързина на производството.  В чл. 14 от Правилника за прилагане на ЗЧРБ, изрично е предвидено, че за получаване на правото на продължително пребиваване, чужденецът лично представя в дирекция „Миграция“ или в ОД на МВР (в зависимост от адреса на чужденеца), заявление по образец, ведно с изискуемите документи, както и че заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни, като при правна и фактическа сложност или необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец, а за взетото решение, чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.                                          

Евентуален отказ би могъл да се обжалва по реда на АПК.

Повече за възможностите за пребиваване на украински граждани по Закона за чужденците в Република България, прочетете тук:

Пребиваване на украински граждани съгласно Закона за чужденците в Република България