Ако молбата ви за закрила бъде отхвърлена

if-your–asylum.jpg

Получаване на негативно решение

Ако Държавната агенция за бежанците (ДАБ) отхвърли молбата ви за закрила, ДАБ ще ви изпрати писмо, с което ще ви покани да вземете копие от отрицателното си решение. Важно е да получите това копие: имате нужда от него, за да го обжалвате пред съда.

Решението ще обясни причините, поради които вашата молба е отхвърлена. Тъй като решението е на български език, имате право на преводач в момента на получаване на решението.

Преводачът ще ви помогне да разберете причините за отхвърляне на молбата ви. Причината често е, че ДАБ не намира основанията ви за закрилаза достоверни. Опитайте се да останете спокойни, докато се запознавате с причините за отказа.

Преди да си тръгнете от ДАБ, вие и вашият преводач ще трябва да подпишете решението за отказ да ви бъде предоставена международна закрила. Уверете се, че датата в решението е правилна и не забравяйте да вземете копие.

Право на обжалване

Имате право да обжалвате отказа на ДАБ пред съда. Ще имате или 7, или 14 дни за обжалване. Срокът за обжалване е посочен на последната страница на решението

Ако пропуснете този срок отказът става окончателно и няма какво да направите по въпроса.

Ако подадете жалба навреме, запазвате всичките си права като търсещ закрила, докато съдът вземе окончателно решение по вашата жалба. Това включва правото на настаняване и правото да подновите регистрационната си карта.

Намиране на адвокат

Първата ви стъпка към обжалването е да потърсите юридическа помощ.

Правна помощ

Вашият адвокат допълнително ще обясни причините за отказа. Заедно трябва да разгледате тези причини в жалбата. Уверете се, че сте разбрали какво пише в жалбата, преди да я изпратите, и вземете активна роля в подготовката ѝ.

Трябва да напишете адреса си в жалбата. Съдът ще използва този адрес, за да кореспондира с вас, така че се уверете, че е правилен

Подаване на жалба

Вие и вашият адвокат трябва да подадете жалбата чрез ДАБ.

Трябва да podadete жалбата в три екземпляра - едно копие за съда, друго за ДАБ, а третото за вас.

Върху вашето копие ДАБ трябва да постави печат с датата на подаване на жалбата. Уверете се, че датата е вярна и запазете това копие, тъй като това е единственото ви доказателство, че сте обжалвали навреме.

ДАБ трябва да изпрати жалбата до Административения съд в 3-дневен срок от получаването. Ако има забавяне, трябва да представите подпечатаното си копие на жалбата пред съда и да поискате от него да изиска от ДАБ да изпрати преписката на съда.

Решение на Aдминистративен съд

Имате право на преводач по време на съдебното заседание. Преводът е безплатен за вас.

След заседанието обикновено отнема около месец съдът да постанови решение. Решението на съда или ще отмени, или потвърди решението на ДАБ.

Можете да обжалвате решението пред Върховния административен съд.

Решение на Върховния административен съд

Ако вие или ДАБ обжалвате решението на Административния съд пред Върховния административен съд, ще получите нова призовка да се явите на съдебно заседание. Върховния административен съд обикновено постановява решението си в рамките на 1 месец от съдебното заседание.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.

Ако решението на съда е в полза на ДАБ, вече няма да имате права на търсещ закрила. Например регистрационната ви карта вече няма да бъде подновена.

Ще бъдете третиран и като нелегално пребиваващ мигрант в България. Това означава, че може да ви бъде издадена заповед за принудително връщане и има реален риск да бъдете задържани с цел връщане.

Ако решението на съда е във ваша полза, ДАБ ще издаде ново решение по вашия случай. Обикновено ДАБ ви кани на друго интервю, преди да вземе ново решение.

Ако имате негативно решение, можете да подадете молба за доброволно връщане във вашата страна на произход чрез програмата за подпомагане на доброволното завръщане и реинтеграция на Международната организация за миграция (МОМ).

Доброволно връщане и реинтеграция

Подаване на нова молба

След окончателно решение по първата ви молба за закрила, имате право да подадете нова молба за закрила, но само ако можете да включите нови обстоятелства относно личното си положение или ситуацията във вашата страна на произход, които не са били включени в първата ви молба. Подгответе тпоследващата молба с адвокат.

ДАБ трябва да вземе решение в рамките на 14 дни въз основа само на писмените доказаттелства, представени от вас.

Ако мина повече от 14 дни, това означава, че ДАБ дава съгласие да прегледа вашата молба. Очаквайте да получите нова регистрационна карта в рамките на 3 работни дни.

Докато чакате ново решение, няма да имате пълни права за търсещи закрила - няма да имате право на настаняване, храна и социална помощ - освен ако не принадлжите към уязвима група.<

Последният ви шанс

Имате право да обжалвате решението на ДАБ, с което отказва преразглеждането на новата молба, или се произнася с отказ за предоставяне на закрила. Ако ДАБ реши да не разгледа новата би молба или я разгледа и я отхвърли, имате право да обжалвате. Вие и вашият адвокат имате 7 дни да го направите.

 

При обжалване на решението на ДАБ съдът служебно ще се произнесе дали имате право да останете на територията на страната, докато не бъде постановено окончателно решение по Вашата жалба. Ако съдът не направи това, можете да го поискате и сами или чрез вашия адвокат.

Това е важно, защото най-вероятно Ви е издадена заповед за принудително връщане след отхвърлянето на първата ви молба за закрила. Ако съдът реши, че можете да останете в страната, тогава няма да има риск да ви върнат, преди да бъде взето решение по молбата Ви за закрила.

Правна помощ

Решението на съда в този случай е окончателно и не можете да го обжалвате.