Последно обновяване 01/01/2023 11:06

Not Bulgaria but could be useful_IMG_5347-1.jpg

Актуализирано на 06.12.2022

Тази статия се основава на информацията, предоставена от адвокат Магдалена Митева по време на уебинара „Заключителен уебинар по проект ACF/667 Migrantlife.Bg, посветен на последните изменения в българското законодателство относно чужденците“, проведен на 15.06.2021г.

Ако сте гражданин на трета страна, в общия случай, за да можете да работите в България, Ви трябва специално разрешение за работа и пребиваване. В тази статия ще разгледаме два от възможните варианти, а именно чрез:

 • Единно разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР);
 • Синя карта на Европейския съюз

Имайте предвид, че не се изисква специално разрешение за работа:

 • Ако имате разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване;
 • Ако имате хуманитарен или бежански статут, ако сте търсещ закрила и сте в процедура или ако имате временна закрила. 
 • Ако сте член на семейството на български гражданин или гражданин на ЕС
 • Студент. Те обаче могат да работят до 20 часа седмично по време на учебната година, както и по време на официално обявените за съответното висше училище ваканции, но работодателя трябва да ги регистрира в Агенцията по заетостта.

Този списък е неизчерпателен и има и други изключения.

Единно разрешение за пребваване и работа (EРПР)

Това е разрешение за продължително пребиваване и работа, което може да получите ако отговаряте на определени условия и получите виза D или вече имате друго разрешение за пребиваване в България, но на друго основание (например като студент).

Ако вече имате разрешение за продължително пребиваване на друго основание в страната, при първоначално кандидатстване за ЕРПР не е нужно да напускате България. Ако обаче нямате такова разрешение, то тогава в хода на процедурата за кандидатстване трябва да получите и виза тип D, за да влезете в България.

Не се изисква да сте извън България и при последващо кандидатстване за ЕРПР.

Къде се подават документи?

Заявлението заедно с всички документи се подават в Дирекция "Миграция" или в отдел/сектор/група "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Кой може да подаде документите?

Вашият работодател (ако Вие сте извън България) или Вие лично, когато имате разрешение за продължително пребиваване. Ако подавате заявлението лично, то трябва да е подписано и от работодателя Ви.

Когато имате разрешение за продължително пребиваване, срокът за подаване на заявлението за ЕРПР е до 2 месеца преди да изтече наличното Ви пребиваване.

Какви документи са необходими?

Нужни са Ви следните документи:

 1. копие от валиден паспорт със страниците на снимката и личните Ви данни;
 2. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин сте, или от държавата, където е обичайното Ви пребиваване - при първоначално подаване на заявлението;
 3. доказателства за осигурено жилище (напр. нотариално заверен договор за наем);
 4. обосновка от страна на работодателя, в която се:
 • посочват фактите и обстоятелствата, налагащи наемането Ви
 • представят копия от обяви в местни и национални средства за масова информация и интернет;
 • мотивира отказа си да наеме български гражданин, гражданин на друга държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или на друг гражданин на трета страна, който може да работи без специално разрешение и отговаря на посочените в обявата изисквания;

5. Документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит, легализирани и придружени със заверен превод на български език. Тези документи трябва да съответстват на изискванията за длъжността, за която искат да Ви наемат. Например, ако  ще Ви наемат за готвач, трябва да имате опит/образование като такъв.

6.Справка-декларация от работодателя за наетите от него по трудов договор чужденци.

7. Справка-декларация от работодателя за средносписъчният брой на наетите по трудов договор в предходните 12 месеца, посочени по месеци:

 • български граждани, граждани на държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, и на Конфедерация Швейцария, включително с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България и членовете на техните семейства;
 • чужденци с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България и на членовете на техните семейства;
 • чужденци, които работят в България съгласно международен договор.

Документите по т. 6 и 7 се изискват, защото общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за работодателя, който иска да ви наеме, в предходните 12 месеца не може да надвишава 20 на сто от  средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малки и средни предприятия 35 на сто. 

8. Декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани.

9. Заверено от работодателя копие на сключен и подписан срочен трудов договор, влизащ в сила от датата на издаване на документа Ви за пребиваване и копие от длъжностната характеристика,

10. Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в България

11.  Задължителна медицинска застраховка, валидна за България за целия срок на пребиваване, освен ако не плащате здравни осигуровки в страната.

12. Други документи, които се изискват за работата, за която кандидатствате.

Документите се прилагат към попълнено заявление по образец съгласно приложение № 3а от Правилника за прилагане на Закона за чужденците.

Ако някой документ липсва или трябва да се подадат нови, Дирекция "Миграция"  ще Ви уведоми по електронен път. Имате 7 дни да ги представите, иначе ще Ви прекратят производството.

Какво става след като подам документите си?

Ако за молбата Ви е дадено предварително одобрение, Вие или Вашият работодател ще получите съобщение от Дирекция „Миграция“.

Ако се намирате извън България, до 20 дни от изпращането на това съобщение трябва да подадете  заявление за издаване на виза тип D в най-близкото дипломатическите или консулско представителство на България в държавата, където се намирате

В рамките на 14 дни от влизането си в България с виза D трябва лично да се явите в дирекция "Миграция" и да им дадете:

 • копие на страницата от паспорта си с положената виза;
 • задължителна медицинска застраховка, валидна за България за целия срок на пребиваване.

До 3 дни след представянето на тези документи следва да Ви дадат решение или да Ви откажат издаването на разрешение за продължително пребиваване и работа.

Ако не представите  посочените документи в срок, производството Ви ще бъде прекратено

Колко ще продължи цялата процедура?

Не повече от 2 месеца. Ако случаят Ви е по-сложен, този срок може да бъде продължен с още 2 месеца – общо 4 месеца.

За какъв срок важи разрешението за пребиваване и работа?

За срок от 3 години. Ако срокът на трудовия Ви договор обаче е по-кратък от 3г., разрешението се издава за срока на продължителността на договора.

Синя карта на Европейския съюз

Процедурата по кандидатстване е подобна на тази за издаване на ЕРПР и по-долу ще посочим само разликите.

Такава карта се издава само на висококвалифицирани чужденци. Тук има изискване да сте завършили висше образование, продължило минимум 3 години. Другото изискване е брутната работна заплата, посочена в трудовия Ви договор да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в България.

Срокът на трудовия договор не трябва да е по-кратък от 12 месеца.

Отново трябва да притежавате или виза D или разрешение за продължително пребиваване в България. Ако имате разрешение за продължително пребиваване, срокът за подаване на заявлението е до 60 дни преди изтичане на пребиваването Ви.

Срокът на Синята карта на ЕС е до 4 години, но ако трудовият Ви договор е с по-кратък срок, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца.

Има разлика при документите. Тук НЯМА нужда да се представят документите по т. 7 и т. 8, посочени по—горе при ЕРРП. Също така при обосновката от работодателя не се представят копия от публикувани обяви за работа.

В случай, че тепърва ще влизате в България с виза D, трябва в 7-дневен срок след влизането си да се явите лично в дирекция "Миграция".

Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" не може да трае повече от 3 месеца.

През първите 2 години може да работите само по дейността, за която Ви е била издадена "Синя карта на ЕС" и само на територията на България.

Ако останете без работа, имате право, но само веднъж за срока на валидност на вашата карта, в рамките на 3 месеца да си потърсите и да започнете нова работа. За целта трябва да се регистрирате в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни.

Информацията в тази статия не е изчерпателна. За подробности потърсете правна помощ.

ПОТЪРСИ ПОМОЩ

 

Снимка
Screenshot from 2022-10-25 15-18-32.png

https://www.activecitizensfund.bg/

Тази статия е създадена по проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“ , изпълняван от Фондация за достъп до права - ФАР с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg е да предложи съвременни дигитални решения за достъп до надеждна информация и адвокат по време на пандемия.

Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ВИЖТЕ ОЩЕ