Последно обновяване 19/12/2022 17:19

Актуализирано на 26.11.2022г.

Имате право да доведете членовете на семейството си в България, след като получите статут на бежанец или субсидиарна (хуманитарна) закрила.

Кого мога да доведа в България?

 • Вашият съпруг или дългосрочен партньор

Това не включва случаите, в които имате няколко съпруги и една от съпругите Ви вече е с вас в България. Не можете да се съберете отново с другите си  съпруги, дори ако страната ви на произход признава полигамията.

 • Вашето дете, което е под 18 години и не е женено, освен в редки случаи, когато най-добрият интерес на детето е да бъде с първоначалното си семейство
 • Вашето дете, което е на или над 18 години  и не е женено, но само ако не е в състояние да се издържа поради сериозни здравословни причини.
 • Родителите на всеки съпруг, но само ако не могат да живеят сами поради напреднала възраст или сериозно заболяване.

Семейната връзки трябва да е съществувала преди идването Ви в България.

Непридружени деца

Ако сте дете без придружител и Ви е предоставена международна закрила, имате право да се съберете отново с родителите си. В случай, че те са в неизвестност или са починали, имате право да се съберете с друг пълнолетен член на Вашето семейство.

Как да кандидатствам за събиране на семейството?

 • Кандидатствайте за международна закрила в България
 • Подайте молба за събиране на семейството в Държавната агенция за бежанците

В молбата си за събиране на семейството, включете следното:

 • Имена на членовете на семейството, които искате да доведете в България.
 • Доказателство за Вашата семейна връзка.

Например, можете да включите удостоверение за сключен брак или удостоверения за раждане на децата си. Ако тези документи не са налични, можете да подадете декларация, съдържащо имената, датите на раждане и местоположението на членовете на Вашето семейство. Не забравяйте, че декларацията трябва да е заверена от нотариус.

 • Вашето решение от ДАБ, с което сте получили закрила.

Поискайте помощ от адвокат. Научете повече на:

ПРАВНА ПОМОЩ

Какво следва след като вече съм кандидатствал?

След като получите разрешение да се съберете със семейството си, Държавната агенция за бежанците, чрез Министерството на външните работи, ще информира посолството/консулското представителство на България в страната, в която живеят членовете на Вашето семейство. Ако няма посолство, информацията ще бъде изпратена до българското посолство, което отговаря за тази страна.

След това членовете на Вашето семейство трябва да посетят посолството, за да получат визи в паспортите си, за да пътуват до България. Ако нямат паспорти, българските власти ще им предоставят документи за пътуване (пасавани).

Има такси, които трябва да платите:

 • За виза - 100 евро. Деца под 6 години са освободени от тази такса.
 • За удостоверение за връщане в Република България (пасаван), в случай че членовете на Вашето семейство нямат паспорти - 120 евро на човек.

След пристигането си в България те имат 2 възможности да получат разрешение за пребиваване:

 • Да кандидатстват за разрешение за продължително пребиваване в Дирекция „Миграция“, валидно до1 година.
 • Да подадат молба за закрила в ДАБ за същия статут на международна закрила като Вашия.

Ако молбата ми бъде отхвърлена?

Ако ДАБ отхвърли молбата Ви за събиране на семейството, можете да обжалвате решението в рамките на 14 дни. Решението на Административен съд може да се обжалва пред Върховния административен съд. Ще Ви трябва правна помощ, за да заведете делото.

Ако сте търсещ закрила и нямате статут

Ако нямате статут на бежанец или хуманитарен статут и бежанската Ви процедурата все още продължава, можете да поискате молбата Ви за закрила да бъде разгледана в друга държава-членка на Европейския съюз, където имате членове на семейството, които:

 • Имат статут на бежанец или хуманитарен статут и поради това им е позволено да пребивават в друга държава-членка.
 • Са подали молба за закрила в друга държава-членка и все още няма решение по молбата им.

Членовете на семейството, с които можете да се съберете, са:

 • Вашият съпруг или партньор, с когото сте в стабилна връзка.
 • Вашите деца под 18 години, които са неженени, независимо дали са родени в или извън брака или са осиновени.
 • Вашето дете (над 18 години), брат или сестра или родител, законно пребиваващи в една от държавите-членки, които са зависими от вашата помощ (или вие сте зависими от тяхната) поради бременност, новородено, тежко заболяване, тежко увреждане или старост.

За да се съберете с тези членове на семейството, трябва да изразите писмено желанието си пред Държавната агенция за бежанците възможно най-скоро и не по-късно от 3 месеца след подаване на молбата Ви за закрила.

Ако сте непридружено дете и бежанската Ви процедура продължава, можете да поискате да се съберете с членовете на Вашето семейство (родители, сестри или братя над 18 години, леля, чичо), които пребивават законно някъде на територията на Европейския съюз. Те трябва да докажат, че могат да се грижат за вас.

Ако молбата Ви да се съберете със семейството си бъде одобрена, прехвърлянето трябва да стане в рамките на 6 месеца.

Ако молбата Ви бъде отхвърлена

Можете да обжалвате решението в 7-дневен срок пред административния съд. Решението на съда е окончателно. Потърсете правна помощ за завеждане на делото.

Ако имате нужда от помощ при намирането на член на семейството

НАМИРАНЕ НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

За подробна информация, вижте записа от уебинара, който проведохме на 29.04.2021г.: