Последно обновяване 09/11/2022 14:49

parichna_pomosh.png

Какво е това?

Парична помощ за закрила е такъв вид финансово подпомагане, което се отпуска от ВКБООН за украинци, регистрирани като лица, ползващи се от временна закрила, или търсещи или получили международна закрила в България.

Кой може да кандидатсва?

Тази помощ се предоставя на базата на домакинство, ако то отговаря на трите посочени по-долу критерия.

Критерий 1

Домакинството отговаря на една от категориите на уязвимост. Това става, ако един от членовете на домакинството:

 • е със сериозно физическо, психическо, интелектуално или сетивно увреждане.
 • се намира в тежко здравословно състояние, което изисква (продължаващо) лечение или води до невъзможност лицето да се грижи за себе си самостоятелно.
 • е дете в риск: дете-родител, дете съпруг/съпруга, бременност в юношеска възраст, дете, ангажирано с детски труд (дете на възраст под 16 години, което се занимава с работа, която може да навреди на развитието му или да попречи на образованието му), непридружено дете, разделено дете.
 • е възрастно лице в риск: лице/двойка на 60 или повече години без членове на семейството в страната, лице/двойка на 60 или повече години, което е единственият пълнолетен, който се грижиза децата в домакинството (под 18 години).
 • е бременна или кърмеща жена.
 • е  един родител, който има три или повече деца.
 • е лице, изложено на риск или преживяло насилие, основано на пола.
 • е преживял изтезание.
 • е преживял трафик на хора.
 • е лице с тежка емоционална или психологическа травма.
 • е ЛГБТИлице, което е изправено пред специфични рискове за защита.

Важно! Ако не е очевидно наличието на увреждане или тежко здравословно състояние, е необходимо да се предоставят документи, доказващи това. Това може да бъде официално удостоверение (от Украйна или България), бележки за направени медицински разходи, рецепта или други документи.

Критерий 2

Домакинството разполага с ограничени механизми за справяне поради ограничени финансови ресурси/липса на достъп до доходи.

Критерий 3

Еднократното изплащане на парична помощ за закрила вероятно ще намали уязвимостта на домакинството.

Целта на тази помощ е да помогне на домакинството да се справи с уязвимостта си, но не следва да се счита за решение на всички проблеми.

Как мога да кандидатсвам?

Вие не можете да се самонасочите, това се извъвшва от служители на  НПО партньори на ВКБООН (БЧК, БХК, СЖБ, ФАР) или международни организации (УНИЦЕФ, МОМ).

Насочването става чрез попълване на формуляр от служителите на организациите, които трябва да проведат оценка на уязвимостта на домакинството въз основа на горепосочените критерии.

Важно е да оставите правилен и актуален мобилен номер(украински или български), за да може впоследствие да Ви поканят на интервю.

Всичките стъпки на целия процес, както и отговорните институции, ще намерите в таблициата по-долу:

 

 

Дейност

Отговорна институция

Стъпка 1

Домакинството се насочва към програмата "Парична помощ за закрила" чрез формуляра за насочване.

Върховен комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), служители/доброволци от партньорски организации, служители от други международни организации и НПО

Стъпка 2

Домакинството получава съобщение, потвърждаващо, че формулярът за насочването му е получен.

Български червен кръст

Стъпка 3

Извършва се първоначалната проверка за допустимост въз основа на информацията въвформуляра за насочването.

 

ВКБООН

Стъпка 4

Домакинствата, които не отговарят на условията, получават текстово съобщение.

Български червен кръст

Стъпка 5

Домакинството получава текстово съобщение с уговорка за провеждане на интервю за проверка. Споделя се и номерът на телефонната линия за помощ.

Български червен кръст

Стъпка 6

Домакинството се интервюира и се регистриратличните данни и специалните нужди. Всички членове на домакинството трябва да присъстват на това интервю.

Български червен кръст

Стъпка 7

Определя се дали домакинството има право на парична помощ и какъв е нейният размер.

ВКБООН

Стъпка 8

Домакинството получава текстово съобщение, в което се посочва, че отговаря/не отговаря на условията. Ако отговарят на условията, те получават уникален код, който трябва да използват, за да получат паричната помощ във всеки офис на Western Union.

 

Български червен кръст

Стъпка 9

Домакинството отива в някой от офисите на Western Union, за да получи паричната помощ.

Western Union

Къде мога да поискам помощ?

Можете да се обърнете към някоя от партньорските организации на ВКБООН (в това число и ФАР).Те ще проведат оценката на уязвимост и ще ви насочат към паричната програма. След проверката на допустимост, при положително становище, ще бъдете поканени на интервю. В началната фаза на програмата интервютата за проверка ще се провеждат само в София, Варна и Бургас.

 • София

Информационно-интеграционен център на БЧК

Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 165

 • Варна

Български червен кръст/ „Синя точка“

ул. „Братя Шкорпил“ 3

 • Бургас

Български червен кръст

ж.к. Възраждане бл. 7

Мобилни посещения

В случай че член на домакинството има физически увреждания, които не му позволяват да присъства на интервюто, ще бъде проведено мобилно посещение. Мобилни посещения могат да се провеждат на територията на областите София/Варна/Бургас. Засега посещенията не могат да се провеждат извън тези области.