Последно обновяване 17/10/2022 11:43

razreshenie_za_prebivavane.jpeg

Подновяване на разрешение за пребиваване и шофьорски книжки на чужденци и граждани на ЕС, издадени в България в контекста на COVID-19 и обявеното извънредно положение и извънредна епидемична обстановка

В отговор на пандемията COVID-19, от 13 март 2020 г. до 13 май 2020г. българският парламент обяви извънредно положение в страната. След 13 май 2020г. извънредното положение бе заменено с извънредна епидемична обстановка, която трае и към момента.

Тази статия разглежда свързаните с извънредното положение и с извънредната епидемична обстановка промени, които се отнасят до подновяването на разрешения за пребиваване и на шофьорски книжки на чужденци и граждани на Европейския съюз (ЕС), издадени в България, чийто срок на валидност изтича по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка

Ако не сте гражданин на ЕС и имате разрешение за продължително пребиваване

В случай че разрешението Ви за продължително пребиваване (което може да е валидно до 1 година) изтича по време на извънредното положение, или в срок до 9 месеца след отмяната на извънредното положение, може да подадете заявление за продължаване на пребиваването  си в срок до 9 месеца след отмяната на извънредното положение.

Поради наложените ограничения за пътуване във връзка с COVID-19, може да се окажете извън пределите на България, без възможност да влезете обратно в страната. В този случай ако разрешението Ви за продължително пребиваване в България изтече, докато сте в чужбина, пак можете да влезете без виза в страната. Направете това не по-късно от 9 месеца след отмяната на извънредното положение. 

Срокът на обявеното в България извънредно положение не се счита за прекъсване на законното ви пребиваване, поради което можете да подадете заявление за разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, в случай че отговаряте на останалите законови изисквания за това.

Ако сте гражданин на ЕС, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария или член на семейството, и имате разрешение за продължително пребиваване

Ако разрешението Ви за продължително пребиваване (което може да бъде със срок на валидност до 5 години) изтича в периода между 13 март 2020 г. и 31 януари 2021 г., то валидността му автоматично се удължава с 6 месеца. За времето на това удължаване разрешението Ви за пребиваване се счита за валидно само на територията на България и служи само като доказателство, че имате право да пребивавате в България.

Можете да подновите разрешението си за пребиваване и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Ако имате разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване

Едни и същи правила важат, както за граждани на трети страни, така и за граждани на ЕС/ЕИП и на Конфедерация Швейцария, които имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България и чиито разрешения изтичат в периода между 13 март 2020 г. и 31 януари 2021 г. Валидността на разрешението Ви за пребиваване автоматично се удължава с още 6 месеца.

Можете да подновите разрешението си за пребиваване и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

При нормални обстоятелства, ако гражданин на трета държава отсъства от територията на държавите-членки на ЕС за 12 последователни месеца, правото му на дългосрочно или постоянно пребиваване се отнема. Изключение от това правило обаче е отсъствието през периода на обявеното извънредно положение.

Ако сте лице, което е влязло в България при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване или сте лице, което е влязло в страната с виза за краткосрочно пребиваване (виза вид C)

По време на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка службите за административен контрол на чужденците могат да продължат пребиваването ви с 3 месеца.

Имате право да кандидатствате за продължаване на разрешения срок на пребиваване с 3 месеца по хуманитарни причини или поради извънредни обстоятелства.

Заявлението за продължаване на разрешения срок на пребиваване се подава до службите за административен контрол на чужденците по вашето местопребиваване.

Шофьорска книжка

Ако имате шофьорска книжка, издадена от българските власти и нейната валидност изтича в периода между 13 март 2020 г. и 31 декември 2020 г., то срокът ѝ на валидност ще бъде автоматично удължен с 7 месеца. През този период с Вашата книжка може да управлявате моторно превозно средство.

Можете да подновите шофьорската си книжка преди изтичането на удължения 7-месечен срок.

Напускане на България от граждани на трети страни и граждани на ЕС, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

По време на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка ако сте влезли в България по законоустановения ред, може да напуснете страната през граничните контролно-пропускателни пунктове в рамките на удължения срок на вашата лична карта или паспорт и при условие, че ви е осигурен транзит до държавата на крайната ви дестинация.

Трябва държавата, която ви е издала личната карта или паспорта, да е уведомила България, че тяхната валидност е удължена.

 

 

Забележка:

Тази статия цели да предостави основна информация, но не следва да се приема за изчерпателна и не замества необходимостта от консултация с адвокат или друг специалист в сферата. Ако се нуждаете от индивидуална правна консултация, можете да си запазите час като пишете на нашия главен адвокат в WhatsApp на телефон: +359 888 401 489.

ВИЖТЕ ОЩЕ