Последно обновяване 19/12/2022 17:25

shutterstock_2129837873-min.jpeg

Актуализирано на 13.12.2022 г.

Какво е временна закрила?

Временната закрила дава възможност в изключителни ситуации на масово разселване хората да получат незабавно закрила на територията на държава-членка на Европейския съюз (ЕС) - например в България, без да кандидатстват по обичайния ред за международна закрила.

Кой може да получи временна закрила?

Съгласно Решение от 4 март 2022 г на Съвета на Европейския съюз и Решение на Министерски съвет на Република България от 9 март 2022 г. може да получите временната закрила ако сте:  :

 • Украински гражданин, пребивавал в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на Вашето  семейство;

 • Гражданин на други трети държави (освен Украйна) и лице без гражданство, което се е  ползвало от международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членовете на Вашето  семейство;

 • Лице с чуждо гражданство или без гражданство, напуснало територията на Украйна в резултат на военните действия и влязло и останало на територията на Република България, ако заявите изрично, че искате да се ползвате от статута на временна закрила в срок до 15 април  2022г.

“Членовете на семейства” включват Вашите съпрузи, партньор, с който нямате сключен брак и непълнолетни неженени деца и други роднини, като например родители, които са на Ваша издръжка.

Имате право на избор:

 • Когато пристигнете на територията на Европейския съюз, имате право да изберете в коя държава да поискате предоставяне на временна закрила. Украинските граждани са освободени от изискването за виза и имат право да се движат свободно в рамките на Съюза за срок от 90 дни за 180-дневен период, след като са били допуснати на територията. Лицето, ползващо се с временна закрила има гарантирано право да се възползва от правата, произтичащи от временната закрила, само в държавата членка, която е издала разрешението за пребиваване.

 • Имате право да изберете дали да кандидатствате за незабавно предоставяне на временна закрила или да кандидатствате за индивидуална международна закрила (със срок на разглеждане на молбата до 21 месеца) или да уредите пребиваването си по Закона за чужденците. Дори след като получите временна закрила, имате право да подадете молба за индивидуална международна закрила (чл. 17 и 19 от Директива 2001/55/ЕО).

Как мога да кандидатствам за временна закрила?

За разлика от молбата за индивидуална международна закрила, която се завежда в Държавната агенция за бежанците, молбата за временна закрила може да се регистрира и от служители на Министерството на вътрешните работи (гранична полиция или областни дирекции на МВР на територията на страната). Служителите ще снемат Вашите лични и биометрични данни, ще генерират Личен номер на чужденец (ЛНЧ) и ще Ви издадат временен регистрационен документ (ламиниран картон) с разпечатана снимка и QR код с номер на документа. 

За повече информация къде може да регистрирате молбата си за времена закрила вижте Списък на службите за регистрация за временна закрила.

Колко време продължава временната закрила?

Временната закрила се предоставя за първоначален период от една година - до 24 февруари 2023г.  Ако ситуацията, причинила необходимостта от предоставяне на временна закрила се промени трайно, закрилата може да бъде прекратена по-рано.

Ако ситуацията, поради която е предоставена временна закрила продължи и след изтичането на първата година, временната закрила може да се удължава автоматично на два пъти с по шест месеца - тоест до февруари 2024. Ако и след това се налага, Съветът на ЕС може да удължи срока с още една година.

Какво ми дава временната закрила?

В България като лице, получило временна закрила, имате следните права:

 • Право да останете на територията на Република България;

 • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила;

 • Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрилата;

 • Право на събиране със семейството си;

 • Право да работите и право на  професионално обучение;

 • Право на образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата до 6 годишна възраст. Вижте подробна информация тук:

Достъп до образование на деца-бежанци от Украйна

 • Право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост. За повече информация вижте тук:

Програма за хуманитарна помощ за украински бежанци

 • Право на социално подпомагане;

 • Право на здравно осигуряване. Прочетете повече тук: 

Здравноосигурителен статус на лица с временна закрила

Регистрация при личен лекар

 • Право да кандидатствате за индивидуална международна закрила.

Ако от Държавата агенция за бежанците откажат да регистрират молбата Ви за международна закрила и Ви принуждават да получите временна закрила, имате предвид, че това противоречи на закона. В този случай е добре да потърсете правна помощ от адвокат, който да Ви помогне с достъпа до процедурата за международна закрила.

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

Какво да правя ако нямам право да кандидатствам за временна закрила, но не мога да се върна безопасно в държавата си?

В този случай може да кандидатствате за международна закрила. Повече информация ще намерите тук:

Молба за международна закрила