Последно обновяване 26/01/2023 21:58

frontbaner_0.jpg

В зависимост от процедурата ви за закрила в България има няколко възможни сценария, които могат да ви се случат, ако ви върнат от друга държава-членка на Европейския съюз в България.

Ето някои съвети от Фондация за достъп до права - ФАР, организация за правна помощ в София.

1. Ако сте напуснали България преди да има произнасяне с решение по молбата ви за закрила

Когато се върнете в България, Държавната агенция за бежанците (ДАБ) трябва да завърши разглеждането на молбата ви за закрила. По закон ДАБ трябва да възобнови процедурата ви за закрила. Ако това не се случи, можете да се консултирате с адвокат.

Правни услуги

Вероятно по време на вашето отсъствие от България процедурата ви за закрила е била „спряна“ или „прекратена“.

Според закона, ако са ви поканили на интервю в ДАБ и не се явите или ако сте променили настоящия си адрес без да уведомите ДАБ, вашата процедура за закрила се спира. Ако не се явите в ДАБ в продължение на 3 месеца от датата на спиране на процедурата, то вашата процедура се прекратява.

Какво може да se направи

 • Ако производството е спряно и ДАБ не го възобнови автоматично, можете да подадете молба до ДАБ с искане да се възобнови. Силно ви съветваме да потърсите адвокат за помощ.
 • В случай че производството бъде прекратено и ДАБ не го поднови автоматично, можете да подадете жалба в съда в рамките на 14 дни от получаване на уведомление за решението за прекратяването му. ФАР ви съветва да се свържете с адвокат за помощ при подаване на жалба. Вашата жалба ще бъде разгледана пред местния административен съд. Ако местният съд ви даде негативно решение, имате право да обжалвате пред Върховния административен съд.
 • ДАБ може да е изпратил уведомлението за своето решение да прекрати процедурата ви до вашия адрес в България по времето, когато вече сте били в друга държава от ЕС. В този случай, след завръщането ви, това решение вече ще е влязло в сила и не може да се обжалва. Ако решението е в сила, ще ви настанят в център за задържане, например в центъра за задържане в Бусманци. Вместо това можете да подадете нова молба за закрила. Тя ще се счита за първа молба за закрила в България. Силно ви съветваме да се свържете с адвокат, който ще ви помогне при кандидатстването.

Ако процедурата ви бъде възобновена, ДАБ ще ви третира като търсещ закрила. Няма да бъдете задържани, а по-скоро ще ви настанят в открит център.

Ако процедурата ви бъде прекратена и решението вече е в сила, ще ви настанят в център за задържане на нелегални имигранти, например в центъра за задържане в Бусманци.

Подслон

Ще бъдете настанени в приемaтелен център на ДАБ. След пристигането си в България, Граничната полиция ще ви издаде заповед, в която ще пише в кой център на ДАБ трябва да отидете.

Прочетет повече за центровете на ДАБ на:

Престой в България

Ако процедурата ви за закрила е спряна или прекратена и ДАБ не я поднови автоматично, няма да бъдете настанени веднага в центъра за ДАБ.

Според закона, когато производството по закрила е спряно или прекратено, нямате право на подслон, осигурен от държавата. Трябва да се консултирате с адвокат, който може да ви помогне да възобновите процедурата си за закрила и да получите достъп до центровете за настаняване на ДАБ.

Доброволно връщане

Права

След като се върнете в България, по време на производството по закрила имате следните права:

 • Да останете на територията на Република България
 • Да се придвижвате в определена зона, в зависимост от приемателни център на ДАБ, в който сте разпределени.Прочетете повече тук
 • Да получите безплатна храна и настаняване от ДАБ
 • Да получите социална помощ. Ако имате проблеми с достъпа до това право, можете да се консултирате с адвокат.

Правни услуги

 • Да сте здравно осигурени, достъп до медицинска помощ и безплатно здравно обслужване при същите условия като при българските граждани
 • Да получите психологическа помощ
 • Да вис е осигури преводач на чужд език или преводач на жестомимичен език
 • Да получите регистрационна карта
 • Да работите в България 3 месеца след датата на подаване на молбата за закрила

Ако призводството ви за закрила бъде спряно или прекратено и не бъде възобновено автоматично, няма да имате достъп до настаняване, храна, социално подпомагане, здравно осигуряване и безплатна медицинска помощ. Следователно трябва да се консултирате с адвокат, който ще ви помогне да възобновите производството и по този начин отново да получите достъп до тези права

2. Ако молбата ви за убежище е отхвърлена

В този случай ще бъдете прехвърлени в един от центровете за задържане на мигранти - или в Бусманци (близо до София), или в Любимец. Решението за отхвърляне на молбата ви за закрила става окончателно, ако не го обжалваte пред съда или когато съдът отхвърли вашата жалба.

В такъв случай ставате нелегално пребиваващ имигрант и ви задържат с цел принудително връщане в вашата страна на произход или в друга сигурна страна.

Какво може да се направи

Доброволно връщане

 • Можете да обжалвате заповедта за задържане в рамките на 14 дни от момента на задържане. Трябва да се свържете с адвокат възможно най-скоро след задържанто. Ако съдът се произнесе, че задържането е незаконно, ще бъдете освободен.
 • Можете да поискате алтернатива на задържането мярка. Консултирайте се с адвокат.
 • Можете да подадете нова молба за закрила, но това не гарантира, че скоро ще бъдете освободени. Властите могат да приемат последващата ви молба като опит да избегнете принудителното ви връщане в страната на произход. Няма да получите регистрационна карта на търсещ закрила веднага. Трябва да представите писмени доказателства за нови факти, свързани с вашето лично положение или ситуацията във вашата страна на произход. Ако не го направите, ДАБ може да не допусне молбата ви за закрила до разглеждане в ново производство. Ако ДАБ издаде нгативно решение, че не допуска молбата ви, можете да подадете жалба в съда в рамките на 7 дни от получаване на уведомлението за решението.
 • Максималният сро за задържане е общо 18 месеца. След първите 6 месеца могат ви да издадат нова заповед, с която задържането да се продължи за още 12 месеца. Имате 14 дни да обжалвате тази заповед в съда. Съдът ще реши дали да ви освободи или да удължи задържането ви. Ако вече сте били задържан за определен период от време, преди да напуснете България, този период трябва да бъде причислен към общия ви срок на задържане
 • Може също доброволно да се върнете в сигурна страна.

Права

След като ви освободят от центъра за задържане и новата ви молба за закрила е приета, имате право:

 • Да остане в България
 • Да се движите в определена зона
 • Да бъдете аздравно осигурен, достъп до медицинска помощ и безплатно здравна и медицинска помощ
 • Да получите психологическа помощ
 • Да ви бъде осигурен преводач или тълковник
 • Да получите регистрационна карта
 • Да работите в България 3 месеца след датата, на която сте подали молбата за закрила

Нямате право:

 • Да получите безплатна храна
 • Да получите подслон и социална помощ, освен ако не принадлежите към уязвима група

Уязвими групи

В случай че ви освободят от центъра за задържане, но последващата ви молба за закрила НЕ Е допусната, няма да имате правата, които търсещите закрила имат. Например:

 • Няма да получите регистрационна карта
 • Да получите храна и няма да бъдете настанени в център на ДАБ
 • Няма да имате право да работите или да получавате социална помощ в България

3. Ако сте получили закрила в България, преди да напуснете страната

В такъв случай:

 • Няма да бъдете настанени в приемателните центрове на ДАБ
 • Няма да бъдете задържани след завръщането си в България
 • Ще можете да останете законно на територията на България
 • Ще имате всички права, които хората с статут на бежанец или хуманитарен статут имат в България

Прочетете повече за тези права на:

Убежище в България

Може да ви бъде наложена забрана за влизане от страната, която ви е депортирала обратно в България. Ако това се случи, няма да имате право да пътувате до тази държава за определен период от време.