zdravno-osigurirelen_status.png

Украинските граждани с временна закрила в България имат равни права на здравеопазване с българските граждани. Регистрираните за временна закрила, които са влезли на територията на България преди 26.04.2022 г., се зачитат за здравноосигурени от 26.04.2022 г.

Здравните осигуровки на украински граждани над 18 години и под 63 за жени и под 65 за мъже са покрити от държавата за период от 90 дни от датата на временната закрила или от 26 април, ако временната закрила е издадена преди тази дата. За лица под 18 години и над 63 години за жените и над 65 години за мъжете здравноосигурителните вноски ще бъдат за сметка на държавата за целия период на временната закрила.

На 25 юли изтича срокът на здравното осигуряване, което се покрива от държавата, на лица, които са оформили временна закрила в България преди 26 април 2022 г. За всички украински граждани, които са влезли на територията на страната след 26.04.2022 г., държавната помощ за здравно осигуряване започва от датата на регистрация за временна закрила, и продължава 90 дни.След това здравните осигуровки трябва да се заплащат от самите лица с временна закрила. Изключение са децата под 18 и възрастните - над 63 години за жените и над 65 години за мъжете.

Размерът на задължителните здравноосигурителни вноски за лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се и които не се осигуряват по трудов или граждански договор, е 28,40 лева месечно. Тези лица трябва да подадат декларация Образец 7 в Националната агенция за приходите.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако плащането е извършено със закъснение, се начисляват лихви върху невнесените в срок задължения. Например здравната вноска за месец август 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2022 г.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп: https://portal.nra.bg/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

Внасянето на здравните осигуровки може да стане в салоните за обслужване на НАП с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали, по  банков път, с пощенски запис или по електронен път.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

 

Източник: Български хелзински комитет, До кога държавата покрива здравното осигуряване на лица с временна закрила, 07.07.2022г.