foc

Фондация "За нашите деца"

Програмата „Мисия Украйна“ включва:

Специализиран екип, обучен за работа с бежанци. Екипът включва координатор, социални работници и културни медиатори. Екипът изготвя първична оценка на нуждите от подкрепа и предлага помощ на семействата заявили помощ. 

Видове подкрепа:

mon

Регионални управления по образование (РУО)

 

Регионалните управления по образование (РУО) приемат документи за записване на деца в български училища.

Процедурата е различна в зависимост от това дали детето има или няма документ за завършен клас, етап или степен на образованието или друго доказателство за предишно образование като разликата е в това какви документи се изисква родителят/настойникът на детето да представи в РУО.