برای افرادی که زیر ۱۸ سال هستند و به تنهایی سفر می‌کنند

افراد زیر 18 سال که تنها سفر می‌کنند

اگر کمتر از 18 سال سن داشته باشید، همه اداره‌های دولتی در بلغارستان موظف هستند که شرایط خاص شما را در نظر بگیرند و مراقب منافع شما باشند. اگر به چیزی نیاز داشتید، در درخواست توجه ویژه تردید نکنید.

اگر در بلغارستان زیر 18 سال سن داشته باشید، کودک به حساب می‌آیید.