درخواست همکاری

یک موسسه برای دسترسی به حقوق – اهداف FAR تضمین دسترسی عملی به حقوق و حفاظت موثر علیه محروم ساختن خودسرانه از این حقوق می باشد.

این امر شامل یک رویکرد منفرد و جامع به نسبت وضعیت هر فرد، در هر مرحله یی از موقعیت اقامتی او در بلغارستان با همکاری یک تیم میان رشته یی از کارشناسان می باشد.

اگر مایلید که با FAR در ارتباط با وضعیت پرونده خود در جهت کمک به مدیریت آن مشورت کنید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید. ما در اولین فرصت پیش رو با شما تماس خواهیم گرفت.

وقتی از خدمت رایگان بهره می گیرم، موافق هستم در برنامه حقوقی تحت پروژه ACF/729 «پشتیبانی موثر مخصوص پناهجویان و مهاجران در بلغارستان» شرکت کنم که توسط فونداسیون برای دسترسی به حقوق FAR با حمایت مالی صندوق شهروندان فعال بلغارستان تحت مکانیسم مالی منطقه اقتصادی اروپا انجام می شود.

 

با شرایطی که تحت آن «فار» از اطلاعات شخصی من استفاده می کند تنها برای اهداف پروژه ACF/729 و مطابق با قانون ملی و اروپایی، موافقم.