توصیف خدمات:

این بنیاد پشتیبانی روانی و حقوقی برای فرزندان و بالغانِ پناهندگان.

به خانواده‌های اوکراینی کمک می کند و خدمات اجتماعی فردی را به بزرگسالان و کودکان در منطقه روسه ارائه می دهد

ADDITIONAL INFORMATION

اطلاعات اضافی:

قبل از مراجعه ثبت نام از پیش لازم است. می توانید آن را از طریق تماس به

right@childhood.bg