اگر اطلاعات migrantlife.bg .را مفید می‌دانید، می‌توانید با کمک مالی به هر اندازه از کار ما حمایت کنید

حساب بانکی:
IBAN: BG70IORT81021000310801
BIC/SWIFT: IORTBGSF
Investbank-Sofia