یک موسسه برای دسترسی به حقوق – اهداف FAR تضمین دسترسی عملی به حقوق و حفاظت موثر علیه محروم ساختن خودسرانه از این حقوق می باشد. این امر شامل یک رویکرد منفرد و جامع به نسبت وضعیت هر فرد، در هر مرحله یی از موقعیت اقامتی او در بلغارستان با همکاری یک تیم میان رشته یی از کارشناسان می باشد. اگر مایلید که با FAR در ارتباط با وضعیت پرونده خود در جهت کمک به مدیریت آن مشورت کنید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید. ما در اولین فرصت پیش رو با شما تماس خواهیم گرفت.

6. زبانی که برای ارتباط با شما مناسب است را انتخاب کنید
را انتخاب کنید، اگر بیشتر از یک زبان را صحبت می کنید، لطفاً همه آنها را علامت گذاری کنید.

در صورت ارائه خدمات رایگان، موافقت دارم در برنامه حقوقی بنیاد دسترسی به حقوق - FAR شرکت کنم و اطلاعات شخصی‌ام با رعایت آئین نامه حفاظت از داده‌ها به منظور گزارش‌دهی ناشناس به سازمان تأمین کننده سرمایه پردازش و ذخیره شود.