voicebg

برای بیش از ۱۰ سال، ماموریت و هدف اصلی مرکز کمک های حقوقی «صدا در بلغارستان»، ترویج و حمایت از حقوق خارجی های پناهجویان، مهاجران و پناهندگانی است که از مرزِ ما عبور می کنند. تیم مرکز کمک های حقوقی کاملاً به حمایت از حق زندگی شرافتمندانه و دسترسی به پناه متعهد شده است.  

کمک حقوقی

مشاوره حقوقی، تهیه مدارک، همراهی به مؤسسات، بازدید و مشاوره در مراکز اسکان موقت. وکالت در رسیدگی های اداری و قضایی در سطح ملی و اروپایی.

دفاع

هدف هر یک از کمپین‌ها و پروژه‌های مرکز کمک‌های حقوقی عبارتند از: تبلیغات چالش‌ها جلوی افرادی که به دنبال اقامت قانونی در بلغارستان هستند، تقویت درک لحاظ بشردوستانه بر مسئله پناهندگان و مهاجران در جامعهٔ ما و پشتیبانی از فرآیندهای ادغام در ادارهای ما، و همچنین کمک به ایجاد شیوه های اقامت مستقل و پایدار برای مهاجرانی که به کشور ما می آیند.

اجرای کمپین ها و فعالیت های دفاعی با هدف ایجاد رویه های اداری و قضایی و همچنین قوانینی که با استانداردهای بین المللی و اروپایی مطابق هستند و تغییر نگرش عمومی باشد.

ارائه نظرات کارشناسی، انجام تحقیقات در زمینه مهاجرت و سیاست های جابه‌جایی و اجرای آنه.

Detained.bg

اطلاعات و تجزیه و تحلیل در مورد موضوعات بازداشت مهاجرت و جایگزینی برای بازداشت، اخراج مهاجران، عقب نشینی و خشونت مرزی، حقوق مهاجران غیرقانونی و مسائل مرتبط در اروپای جنوب شرقی و منطقه دریای سیاه

https://detainedinbg.com/about/

ADDITIONAL INFORMATION

مشاوره رایگان هر سه شنبه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ بعد از ظهر در دفتر مرکز کمک های حقوقی «صدا در بلغارستان» برگزار می شود.

همچنین مشاوره ها هر جمعه از ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد از ظهر در شهر هارمانلی، بلوار «بلگاریا» شماره ۱۱ ورود B، طبقه ۱، آپارتمان ۲ برگزار می شود. (دفتر ماموریت «کْریله»)

 برای ملاقات در ساعت های دیگری، لطفا با مخاطبین ذکر شده تماس بگیرید.