Български документ за пътуване

[Актуализирано на 03/05/2022 година]

Ако сте получили статут на бежанец или хуманитарна статут в България, имате право да кандидатствате за документ за пътуване.

Как да кандидатствам

Веднага след като получите статут на бежанец или субсидиарна закрила, можете да кандидатствате, като отидете в най-близкото полицейско управление в града, където имате постоянен адрес.

Можете да намерите уебсайтовете и данните за контакт на регионалните полицейски управления на български език тук.

В полицейското управление ще получите формуляр за кандидастване. Ще трябва да попълните този формуляр и да го подадете заедно със следните документи:

 • Решението за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарна статут
 • Вашата регистрационна карта, която сте получили от Държавната агенция за бежанците
 • Удостоверение за регистрация на адрес, издадено от общината
 • Разписка, показваща, че сте платили необходимите такси за кандидатстване
 • Цветна снимка в специален формат, освен ако не е осигурена възможност да се снимате в самото полицейско управление

След като подадете документите, отговорният служител ще ви направи снимка на лицето и подписа ви и ще ви вземе отпечатъци. Полицията ще направи проверка на вашата информация с Държавната агенция за бежанците.

Моля, обърнете внимание: Ако сте под 14 годишна възраст, вашият родител или законен настойник трябва да подаде и вземе заявлението. Ако сте между 14 и 18 годишен, трябва да подадете молбата си лично със съдействието на вашия родител или попечител, който трябва да даде съгласие, като подпише заявлението.

Такси и колко време отнема

Ако имате статут на бежанец, хуманитарен статут или сте получил убежище, можете да получите своя документ за пътуване от полицейското управление в рамките на 30 работни дни срещу такса от 50 - 55 лева, или в 10 работни дни срещу такса от 100 - 110 лева.

Ще трябва да вземете своя документ за пътуване лично. В изключителни случаи друго лице може да го направи вместо вас, но само ако това лице има нотариално заверено пълномощно, което изрично го упълномощава да вземе документа от ваше име.

Права

Документът за пътуване, който хората със статут на бежанец и хуманитарна защита получават, не е национален паспорт и не ви дава същите права като българският червен паспорт. Българските граждани могат да пътуват до всички страни-членки на ЕС, но за бежанците има специални правила.

Може да се наложи да получите виза за пътуване до страната, която искате да посетите. Тъй като изискванията за влизане и престой на страните редовно се променят, трябва да се консултирате с посолството на страната на местоназначение, преди да уредите пътувания.

Можете да намерите данните за контакт на посолствата в България тук.

Ако пътуването Ви включва транзит през друга държава, трябва да проверите съответните изисквания за влизане и за тази държава.

Имайте предвид, че притежаването на български документ за пътуване не означава, че имате право да останете или работите в друга държава.

Документ за пътуване на лица със статут на бежанец

Ако притежавате статут на бежанец и имате документ за пътуване, имате право да:

 • Пътувайте до някои държави от ЕС и останете там до 3 месеца без виза.
 • Пътувайте до някои държави от ЕС и останете там до 3 месеца с виза.
 • Пътуване до държави извън ЕС с виза.

Имайте предвид че:

 • Ако останете в друга държава от ЕС до 3 месеца, трябва да се върнете в България поне 6 месеца, преди да пътувате отново.
 • Ако пътувате до друга държава от ЕС и искате да останете повече от 3 месеца, трябва да получите разрешение за пребиваване в съответствие с националното законодателство на тази страна.
 • Ако Вашата дестинация изисква виза, можете да останете в тази страна само за периода, който е записан във вашата виза.
 • Ако имате статут на бежанец и пътувате до вашата страна на произход, може да загубите статута си в България.

Вашият документ за пътуване ще бъде валиден за не повече от 5 години. Максималният му срок на валидност обаче не може да надвишава валидността, посочена в бежанската ви карта. Това означава, че ако вашата бежанска карта е валидна 3 години, вашият документ за пътуване ще бъде валиден само за 3 години.

Документи за пътуване за притежатели на хуманитарна закрила

Ако притежавате хуманитарен статут, най-вероятно ще ви е необходима виза за пътуване до други страни.

За да Ви издаде виза, посолството може да поиска да докажете, че разполагате с достатъчно финансови средства, за да се издържате.

Вашият документ за пътуване ще бъде валиден за не повече от 3 години. Ако вашата карта за хуманитарна закрила е валидна за по-кратък период, пътният документ ще бъде валиден за същия период.

Как да подновите вашия документ за пътуване

Трябва да подновите документа си за пътуване най-малко 2 седмици преди да изтече. Ще трябва да отидете до най-близкия полицейски участък, да подадете заявление за подновяване и да платите такса за издаване на документа.