Статията е публикувана на 26.02.2021 г. и е базирана на информацията, предоставена от Емилия Братанова ван Хартен по време на уебинара „Социална подкрепа за търсещи и получили международна закрила в България“, 20 февруари 2021 г.Информацията е актуализирана на 02 май 2022 година.

Кой може да кандидатства?

Ако имате статут на бежанец, хуманитарен статут, получили сте убежище или ползвате временна закрила в България, можете да кандидатствате за социални помощи. Следните фактори влияят на това дали можете да получите социална помощ и нейния вид вид :

 • доход;
 • възраст;
 • семейно положение;
 • здравословно състояние;
 • дали имате работа;
 • дали сте студент в момента;
 • дали живеете под наем или притежавате собственост или земя

Чрез проект, финансиран от европейския фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и изпълняван от ДАБ, от края на 2018 г. търсещите закрила лица получават 20 лв. на месец помощ, за да покриват свои основни нужди, и още 10 лв., ако се включват в инициативи по подръжка на приемно-регистрационните центрове. Просто трябва да се свържете със служител на ДАБ, за да получите такова подпомагане.

Ако сте подали последваща молба за международна закрила след отхвърлянето на първата ви молба за закрила, нямате право на подслон, храна и социално подпомагане, освен ако не принадлежите към уязвима група.

Видове социално подпомагане

1. Месечна социална помощ

Ако вие и членовете на вашето семейство сте безработни и на възраст между 16 години и възрастта за пенсиониране, трябва да се регистрирате в Бюрото по труда.

Имате 3 месеца да се регистрирате в Бюрото по труда, след като получите статута на бежанец или хуманитарен статут. След като се регистрирате, можете да кандидатствате за месечни социални помощи.

Ако обаче пропуснете този срок, ще трябва да изчакате поне 6 месеца като безработно лице, регистрирано в „Бюрото по труда“, преди да можете да кандидатствате за месечни социални помощи.

Можете да разберете за изключенията от изискванията за регистрация в офисите на Агенцията за социално подпомагане.

Каква е сумата, която мога да получа месечно ?

Сумата, която получавате зависи от това колко доходи получавате вие или членовете на  вашето домакинство. За да изчислите тази сума, изваждате приходите от предходния месец, който вие или вашето семейство получавате, от минималния доход, посочен от Агенцията за социално подпомагане.

Можете да видите различните категории и съответните минимални доходи на уебсайта на Агенцията за социално подпомагане на български език, в третата колона отдясно.

Ето и няколко примера

Можете да кандидатствате за месечни социални помощи, само ако доходите Ви през 2022 за предходния месец са били равни или по-ниски от:

 • 136,50 лева, ако живеете сами и сте на повече от 75 години
 • 115,50 лева, ако живеете сами и сте на повече от 65 години.
 • 60 лева, ако живеете сами и сте на възраст до 65 години.
 • 99 лева, ако сте самотен родител и детето ви е на по-малко от 3 години.
 • 75 лева, ако сте под 20 години и посещавате училище.
 • 54,75 лева, ако живеете с партньор (съпруг) или семейство.

Тези суми се равняват и на максималната месечна помощ, която може да получите. 

Ако сте в трудоспособна възраст, но не участвате в програми за заетост, когато получите тези обезщетения, ще трябва да извършвате обществено полозен труд по 14 дни на месец, 4 часа на ден. Има определени изключения от това правило, като например за бременните жени след третия месец от бременността и хората, които се грижат за дете, на по-малко от 3 години.

2. Финансова помощ за отопление

Можете да кандидатствате за финансовa помощ за заплащане на отопление, ако през последните 6 месеца средният месечен доход на вас и членовете на вашето семейство е бил по-нисък или равен на:

 • 277,50 лева, ако живеете сами сте на повече от 75 години
 • 262,50 лева, ако живеете сами и сте на повече от 65 години.
 • 195 лева, ако живеете сами и сте на възраст до 65 години.
 • 235,50 лева, ако сте самотен родител
 • 154,50 лева, ако сте под 20 години и посещавате училище
 • 184 лева, ако живеете с партнор (съпруг) или семейство

Можете да намерите размера на средните месечни доходи в същата таблица на български език, в първата колона отдясно (предстои актуализация на данните за 2022 година).

Изискванията за получаване на финансови помощ за отопление включват и регистрация в Бюрото по труда на лицата, които са безработни.

Можете да кандидатствате за тази помощ от 1 юли до 31 октомври, за да я получавате през предстоящия отоплителен сезон.

3. Финансова помощ за плащане на наем на общинско жилище

Ако живеете в общинско жилище, можете да кандидатствате за помощ за изплащане на наема, ако доходите ви са под определена сума. Можете да кандидатствате за това обезщетение:

 • Ако сте човек над 70 години и живеете сам.
 • Ако сте сирак до 25-годишна възраст и сте завършили социални учебно-професионални центрове
 • Ако сте самотен родител, отглеждащ дете и то редовно посещава учебни занятия

Тази помощ покрива целия наем (без такса „битови отпадъци“). Помощта се получава всеки месец по пощата, след представяне в Дирекция “Социално подпомагане” на фактура или квитанция за платен наем.

4. Еднократна помощ

Веднъж годишно можете да кандидатствате за получаване на еднократна сума до 375 лева, за да задоволите инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности.

ВАЖНО ЗА УКРАИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ!: За да получите на тази еднократна помощ, трябва да подадете заявление-декларация по образец в Дирекция „Социално подпомагане“ по адрес на местопребиваването и да приложите следните документи:

* регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила;

* документ за самоличност от Украйна;

* адресна карта на чужденец, издадена от Дирекция „Миграция“ към Районното управление на Министерството на вътрешните работи или от мястото, където сте настанени (хотел)

За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ в размер до 75 лева .

5. Безплатно пътуване с влак

Два пъти годишно имате право да пътувате в България с влак безплатно (отиване и връщане):

 • Ако трудово  експертна лекарска комисия (ТЕЛК) определи, че степента на вашето увреждане е 71% или повече (свържете се с вашия лекар за повече информация за това).
 • Ако имате определен вид и степен увреждане.
 • Ако сте дете под 16 години с трайно увреждане

6. Семейни помощи

Ето някои от най-често срещаните семейни помощи:

 • Еднократна помощ за бременни жени 45 дни преди раждането - 150лв.

За да се получи еднократната помощ, средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 510 лева (от 1 януари до 31 март 2022 година) / 610 лева (от 01 април 2022 година), а бременната жена не трябва да има право на обезщетение за бременност и раждане и да живее постоянно в България.

 • Еднократна помощ за ученици от 1 клас за учебната 2022-2023 е 300лв. Трябва да кандидатствате преди 15 октомври

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството

 • Месечни помощи за отглеждане на деца  до 18 години или по изключение до 20 години до завършване на средно образование

Помощта се получава от семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 510 лева (от 1 януари до 31 март 2022 година) / 610 лева (от 01 април 2022 година) и е в следните размери:

 • за семейство с едно дете – 50 лв.;
 • за семейство с две деца – 110 лв.;
 • за семейство с три деца – 165 лв.;
 • за семейство с четири деца – 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

За да получите тази помощ, трябва да кандидатствате веднъж годишно и да предоставите документи за доходите си през последните 12 месеца, документ от училището, че детето го посещава, и документ от личения Ви лекар, доказващ, че детето има всички задължителни имунизации.

 • Eднократна помощ при раждането на вашето дете, независимо от доходите ви. Сумата зависи от броя на децата - напр. 250 лв. за  1-во дете, 600 лв. за 2-ро дете, 300 лв. за 3-то дете, 200 лв. за четвърто и всяко следващо дете

Как да кандидатствам

Можете да намерите формулярите за кандидатстване тук. Процесът на кандидатстване и формулярите са на български език и е сложен. Ето организациите, които могат да ви помогнат при попълването на формулярите и подаването на молбата ви за социално подпомагане:

Център "Света Анна" за интеграция на бежанци и мигранти на Каритас София

Съвет на Жените Бежанки в България

Международна Организация по Миграция

Във формуляра за кандидатстване ще трябва да посочите дали искате да получите парите в брой или по банков път. Ако искате банков превод, ще трябва да посочите данните за банковата си сметка

След като попълните формуляра за кандидатстване, е необходимо да го подадете в Агенцията за социално подпомагане в района, в който живеете в момента. Те ще ви помолят да им покажете българската си лична карта или решението за предоставяне на статут на закрила.

В зависимост от личното ви положение може да се наложи да предоставите:

 • Удостоверение за сключен брак
 • Удостоверения за раждане на Вашите деца
 • Документи, посочващи доходите ви (например трудов договор)
 • Документи от Вашия лекар или други медицински експерти, в които подробно се описват вашите сериозни здравословни проблеми

Ако нямате удостоверения за раждане или брак, можете да се свържете с Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и да ги помолите да издадат заместващи документи.

Какво ще се случи след като кандидатсвам

След като подадете молбата си, социален работник ще посети дома Ви в рамките на 20 дни, за да провери информацията във вашата молба и ще подготви социален доклад. В рамките на 21 дни след попълването на доклада трябва да получите решение относно молбата си за социално подпомагане.

Ако не живеете на адреса, на който сте официално регистрирани, вашата молба вероятно ще бъде отхвърлена.

Домашно посещение не се изисква, когато кандидатствате за семейни помощи.

Ако откажат молбата ви за социална/семейна помощ, можете да я обжалвате с помощта на адвокат.

Помощи, свързани с COVID-19

Търсещите и получилите международна закрила могат да кандидатстват в  Бюрото по труда за програмата „Заетост за теб“.

Програмата предлага подкрепа за наемане на безработни лица за срок до 6 месеца с фокус върху възможностите за работа в хотели, ресторанти и туризъм. Програмата е отворена до 30.06.2022 г.

Снимка
Screenshot from 2022-10-25 15-18-32.png

https://www.activecitizensfund.bg/

Тази статия е актуализирана по проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“ , изпълняван от Фондация за достъп до права - ФАР с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg е да предложи съвременни дигитални решения за достъп до надеждна информация и адвокат по време на пандемия.

Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.