حمایت روانی اجتماعی

  • مشاوره روانشناسی فردی 
  • ارزیابی روانپزشکی، تشخیص و درمان 
  • مداخله در بحران 
  • خدمات برای بازماندگان خشونت و قاچاق انسان 
  • ارجاع به سایر خدمات 

 

خدمات برای مردان، زنان و کودکان است.

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

به زنگ «Център Надя» یعنی «مرکز نادیا» بزنید.